.png
" ใส่ใจในบริการด้วยคุณภาพ
                 Best Service We Care "


นายเสริมรัฐ อติกนิษฐ
ประธานกรรมการ
" Win... Win... Win "
Customers...Company...Employees


นายบุญรอด อินดามณี
รองประธานกรรมการ
.png
นายพชรพล พุ่มพวง

นายพชรพล พุ่มพวง

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ


น.ส.มาลี สนภู่

น.ส.มาลี สนภู่

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงาน
คุณเชาวลิต พิกุลแย้ม
คุณเชาวลิต พิกุลแย้ม
ผู้จัดการทั่วไป
คุณสมนึก ธรรมรักคิดกุล
คุณสมนึก ธรรมรักคิดกุล
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
คุณภีมภัทร อติกนิษฐ
คุณภีมภัทร อติกนิษฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณกุลทรี มิ่งเมือง
คุณกุลทรี มิ่งเมือง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณศักดิ์เกษม ศรานุชิต
คุณศักดิ์เกษม ศรานุชิต
ผู้จัดการฝ่ายขาย 2
คุณกิติยา บุญรินทร์
คุณกิติยา บุญรินทร์
รักษาการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและคลังสินค้า
คุณกมลภพ ชาวกะมุด
คุณกมลภพ ชาวกะมุด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณยุทธศักดิ์ กองเกิด
คุณยุทธศักดิ์ กองเกิด
ผู้จัดการฝ่ายขาย 3
คุณพุทธิวัฒน์ ประสพพานิช
คุณพุทธิวัฒน์ ประสพพานิช
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณณัฏฐพัชร์ อังควราอัคริมา
คุณณัฏฐพัชร์ อังควราอัคริมา
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการรับเหมาแรงงาน
คุณจรัญ สัสสินทร
คุณจรัญ สัสสินทร
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจการเกษตร
คุณนุศรา เอี่ยมคุ่ย
คุณนุศรา เอี่ยมคุ่ย
เลขานุการฝ่ายบริหาร

เกี่ยวกับเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป ให้บริการด้านงานทำความสะอาด รับเหมาแรงงานและจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากว่า 20 ปี

ติดต่อเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป
ที่อยู่ 18 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
----------------------------------------------------------
โทร : 038-770-801, 038-770-891
แฟกซ์ : 038-325-243

การรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

© 2017 Best Image Group. All Rights Reserved.

Search