.png
" ใส่ใจในบริการด้วยคุณภาพ
                 Best Service We Care "


นายเสริมรัฐ อติกนิษฐ
ประธานกรรมการ
" Win... Win... Win "
Customers...Company...Employees


นายบุญรอด อินดามณี
รองประธานกรรมการ
.png
นายพชรพล พุ่มพวง

นายพชรพล พุ่มพวง

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการ


น.ส.มาลี สนภู่

น.ส.มาลี สนภู่

รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสำนักงาน
คุณเชาวลิต พิกุลแย้ม
คุณเชาวลิต พิกุลแย้ม
ผู้จัดการทั่วไป
คุณสมนึก ธรรมรักคิดกุล
คุณสมนึก ธรรมรักคิดกุล
ผู้จัดการฝ่ายขาย 1
คุณภีมภัทร อติกนิษฐ
คุณภีมภัทร อติกนิษฐ
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
คุณกุลทรี มิ่งเมือง
คุณกุลทรี มิ่งเมือง
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณศักดิ์เกษม ศรานุชิต
คุณศักดิ์เกษม ศรานุชิต
ผู้จัดการฝ่ายขาย 2
คุณกิติยา บุญรินทร์
คุณกิติยา บุญรินทร์
รักษาการผจก.ฝ่ายบัญชีและคลังสินค้า
คุณกมลภพ ชาวกะมุด
คุณกมลภพ ชาวกะมุด
ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ
คุณยุทธศักดิ์ กองเกิด
คุณยุทธศักดิ์ กองเกิด
ผู้จัดการฝ่ายขาย 3
คุณพุทธิวัฒน์ ประสพพานิช
คุณพุทธิวัฒน์ ประสพพานิช
ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณณัฏฐพัชร์ อังควราอัคริมา
คุณณัฏฐพัชร์ อังควราอัคริมา
ผช.ผจก.ฝ่ายปฏิบัติการรับเหมาแรงงาน
คุณจรัญ สัสสินทร
คุณจรัญ สัสสินทร
ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายธุรกิจการเกษตร
คุณนุศรา เอี่ยมคุ่ย
คุณนุศรา เอี่ยมคุ่ย
เลขานุการฝ่ายบริหาร