bic-opr.png
สโลแกนการทำงาน
"ใส่ใจในบริการด้วยคุณภาพ" Best Service We Care


วัฒนธรรมองค์กร
     ปรัชญาการทำงาน : ทำงานเป็นทีม ด้วยความรัก ความสุข ความสำเร็จ
     กรอบการทำงาน : ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
     กรอบการพัฒนา : คิดดี ทำดี พูดดี

วิสัยทัศน์ในการทำงาน
     1. ผู้ให้บริการงานทำความสะอาดต้องเป็นมืออาชีพจริง
     2. สามารถบริหารจัดการคนและงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้าได้
     3. ใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ
     1. ให้บริการทำความสะอาดที่ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด
     2. ทำงานร่วมกับพนักงานและลูกค้าอย่างเป็นมิตรเสมือนเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
     3. ให้บริการทำความสะอาดด้วยความซื่อตรง จริงใจ พร้อมก้าวไปข้างหน้ากับลูกค้า
     4. แบ่งปันความสุขสู่สังคม

เป้าหมายธุรกิจ
     1. ขยายแม่บ้านให้ได้ 1,000 คนในปี 2564
     2. ขยายยอดขายต่อเนื่องอย่างน้อย 10% ต่อปี