ความรับผิดชอบต่อสังคม

(Corporate Social Responsibility : CSR)

ความรับผิดชอบต่อสังคมของเบสท์อิมเมจกรุ๊ป

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปสำนึกรับผิดชอบต่อสังคมและมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส การสนับสนุนในโครงการรักษาสิ่งแวดล้อม และโครงการอื่นๆ ในอนาคต เพื่อเป็นการตอบแทนผลประโยชน์คืนสู่สังคมต่อไป

ความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านต่างๆ

ด้านชุมชน

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปจัดให้มีกิจกรรมพัฒนาชุมชนอย่างน้อยปีละ 1 - 2 ครั้ง โดยมีกิจกรรมหลากหลายตั้งแต่การบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอน การเลี้ยงน้องๆ ผู้ด้อยโอกาสตามมูลนิธิ สถานสงเคราะห์ หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กต่างๆ เพื่อเป็นการเติมเต็มโอกาสให้กับน้องๆ ไปจนถึงโครงการสาธารณประโยชน์ตามวัดและชุมชนใกล้เคียงโดยการไปล้างทำความสะอาดวัด หรือส่วนราชการต่างๆ เป็นต้น

ด้านสิ่งแวดล้อม

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ดังนั้นทางบริษัทจึงได้มีโครงการด้านสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นและเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน ISO 14001 ที่ได้รับมาจึงทำให้มั่นใจได้ว่าเบสท์อิมเมจกรุ๊ปจะดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดไป

ภาพโครงการกิจกรรม CSR ที่ผ่านมา