นโยบายสิ่งแวดล้อมของเบสท์อิมเมจกรุ๊ป

              บริษัท เบสท์อิมเมจ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด และ บริษัท เบสท์อิมเมจ ซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ดำเนินธุรกิจ การให้บริการด้านดูแลทำความสะอาดและบริการดูแลตกแต่งสวน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงจัดให้มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้น โดยมีนโยบายที่ปฏิบัติตาม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผู้บริหารระดับสูงตลอดจนถึงพนักงานทุกคนมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

                   1.  ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ตลอดจนการป้องกันมลพิษทีเป็นประเด็นสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม
                   2.  สร้างจิดสำนึกต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม และนำไปปฏิบัติและเผยแพร่ต่อพนักงาน สังคมและชุมชน
                   3.  ปรับปรุงระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและการบริการอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับข้อกำหนด ISO 14001

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน 2553

นายเสริมรัฐ อติกนิษฐ
ประธานกรรมการ

การรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม : ISO 14001

              เบสท์อิมเมจกรุ๊ปได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ ISO 14001 : 2015 อยู่บนพื้นฐานของมาตรฐานสากลที่กำหนดโดยองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน ซึ่งจะมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีความตระหนักถึงการควบคุมกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป ให้บริการด้านงานทำความสะอาด รับเหมาแรงงานและจำหน่ายอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด อย่างครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากว่า 20 ปี

ติดต่อเรา

เบสท์อิมเมจกรุ๊ป
ที่อยู่ 18 ถ.ศรีราชานคร 1 ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
----------------------------------------------------------
โทร : 038-770-801, 038-770-891
แฟกซ์ : 038-325-243

การรับรองมาตรฐาน

ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001

© 2017 Best Image Group. All Rights Reserved.

Search